.:English Version:.
Selamat Datang di Website Resmi KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang     --     Target BM - (dalam juta rupiah) : Rp 143.153,-   Realisasi s.d. 1 Oktober 2014 (dalam juta rupiah) : Rp 99.014,-   Prosen BM 71,99%     --     Target Cukai MMEA dan EA - (dalam juta rupiah): Rp 1.687.016,-   Realisasi s.d. 1 Oktober 2014 (dalam juta rupiah) : Rp 1.070.779,-   Prosen Cukai 63,4%    (Sumber Data: MPO)
Selasa, 21 Oktober 2014

Tugas & Fungsi KPPBC Tipe Madya Pabean A TangerangBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 74/PMK.01/2009 tanggal 08 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011, bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai pada wilayah kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi pemeriksaan / pelayanan keluar / masuk barang dari / ke Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan Reksan Cukai.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan intelijen, patroli penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

2. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;

3. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;

4. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

5. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;

6. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;

7. pelaksanaan pengelolaan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;

8. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja;

9.pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.


Penjelasan Masing-Masing Fungsi

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja, dan laporan akuntabilitas;
b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Subbagian Umum terdiri dari :

a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
b. Urusan Keuangan
c. Urusan Rumah Tangga

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
b. pengelolaan pangkalan data intelijen dibidang kepabeanan dan cukai;
c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeamam dam cukai;
d. penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai;
e. pemeriksaan sarana pengangkut;
f. pengawasan pembongkaran barang;
g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainya;
h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dansenjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :
a. Subseksi Intelijen
b. Subseksi Penindakan dan Sarana operasi
c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

3. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, cukai,denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai;
d. penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
f. penerbitan dan pengadminitrasian surat paksa dan penyitaan, serta adminitrasi pelelangan;
g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya;
i. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadual kedatangan sarana pengangkur;
j. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
k. perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Seksi Perbendaharaan terdiri dari :

a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan
b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian
c. Subseksi Administrasi Manifes

4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi :
a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai, dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
c. peneriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan falitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, pungutan dalam rangka ekspor, dan pungutan negara lainnya;
e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, dan nilai pabean;
f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
k. pemeriksaan pengusaha BKC, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan BKC;
l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar BKC;
m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik negara;
p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik negara;
q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara atau busuk.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai yang terdiri paling banyak 4 (empat) Subseksi.

5. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
b. pelayanan informasi kepabeanan dan cukai;
c. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
d. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri dari :

a. Subseksi Penyuluhan
b. Subseksi Layanan Informasi

6. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kepatuahan Internal menyelenggarakan fungsi :
a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
d. evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai;
e. penyusunan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;
f. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari :

a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi
b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

7. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.